Hoàn thiện môi trường pháp lý về thị trường bất động sản

Mục tiêu quan trọng hàng đầu của việc xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý về thị trường bất động sản là phải tạo dễ dàng cho sự vận hành lành mạnh của thị trường, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản. Muốn vậy, cần thực hiện những giải pháp quan trọng sau:

Tiến hành rà soát lại một cách căn bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai và bất động sản để phát hiện, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản không hợp lý, không hợp lệ, nhất là những văn bản ban hành không đúng hình thức như công văn, thông báo… của nhiều cấp khác nhau nhưng vẫn đặt ra các chế độ, chính sách, thể lệ quy định liên quan đến đất đai và bất động sản. Ban hành danh mục quy định rõ các loại bất động sản và loại hàng hóa bất động sản. Trên cơ sở quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai và bất động sản, việc ban hành các văn bản pháp luật phải đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán và minh bạch. Muốn vậy, công tác tổ chức thực hiện các đạo luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Xây dựng phải được tăng cường mạnh mẽ, việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện phải có sự tham gia và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, đặc biệt là cần phải tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, cần phải xử lý nghiêm minh đối với những chủ thể làm sai, không đúng với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

môi trường bất động sản

Nghị định 71 và thông tư 16 ra đời – với một số chính sách mới được ban hành, chắc chắn sẽ giúp thị trường trở nên minh bạch hơn, quyền lợi của người mua được bảo vệ, loại bỏ dần những chủ đầu tư thiếu khả năng tài chính, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của khách hàng… Tuy nhiên, trong một số trường hợp cũng cần có quy định linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, việc giao dịch các hợp đồng góp vốn là một ví dụ. Trước thời điểm nghị định 71 và thông tư 16 ra đời, các hợp đồng góp vốn vẫn được giao dịch bình thường, người chuyển nhượng hợp đồng góp vốn cũng nộp thuế thu nhập cá nhân…

Do đó, việc cấm chuyển nhượng hợp đồng góp vốn chỉ nên áp dụng với các dự án triển khai sau khi các văn bản này có hiệu lực, còn các hợp đồng góp vốn trước đó phải có thời gian với giải pháp tình thế phù hợp.

❄ Xem thêm thông tin bất động sản https://goo.gl/1zTBdd <<<< Truy cập Ngay

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *