Theo khảo sát của tập hợp J.D. Power nghiên cứu về số lượng chủ đề mà một kiểu xe đó đã gặp phải sau 90 ngày cách dùng